Je hebt een vraag? Hier vind je het lijstje met de meestgestelde vragen.

Je gaat varen? Lees dan in elk geval het antwoord op de eerste vraag. Zo kom je voorbereid aan de start. Of reserveer jij een vaartocht voor anderen? Zorg er dan zeker voor dat alle deelnemers het antwoord op de eerste vraag hebben gelezen.

Wat met een Leuven Floats activiteit bij slecht weer?

Zoals in onze algemene voorwaarden (zie onder de 'FAQ' bij 'Praktisch' in het menu bovenaan) vermeld, bestaat bij extreem slecht weer (zeer zware regenval, storm, hagel, bliksem... ) de mogelijkheid om je activiteit kostenloos te verzetten naar een latere datum.

Bij af en toe een bui, normale regen of motregen, gaan alle Leuven Floats activiteiten gewoon door. Als ook in de algemene voorwaarden vermeld, kun je als klant niet eenzijdig de beslissing nemen niet op te dagen en je betaalde bedrag nadien terug te vragen: wij hebben namelijk alle voorbereidingen getroffen en we wachten jou op, regen of geen regen.

Indien je een annulatieverzekering hebt genomen, dan gelden de voorwaarden van de annulatieverzekering. Zie ook in de algemene voorwaarden.

Wat als ik geen antwoord vind op mijn vraag?

Dan neem je contact met ons op. We helpen je graag voort!

hello@leuvenleisure.com

Wat zijn de algemene voorwaarden van Leuven Floats?

Op de programma's van Leuven Floats zijn de algemene voorwaarden van Leuven Leisure van toepassing ;


ALGEMENE VOORWAARDEN LEUVEN LEISURE

1. OVEREENKOMST

De overeenkomst tussende de aanvrager of klant enerzijds en de uitvoerder Leuven Leisure (hierna LL) anderzijds, komt tot stand door de aanvaarding door de aanvrager van het aanbod van LL. Per e-mail geeft de aanvrager aan met LL een overeenkomst te willen aangaan voor het leveren van één of meer diensten. De aanvrager krijgt van LL bevestiging van de reservatie en het detail van het programma. Daarmee ligt de overeenkomst voor het leveren van de gevraagde dienst(en) vast.

2. PRIJZEN

Voor particuliere klanten zijn de prijzen eindprijzen - dat betekent btw inclusief (excl. btw geldt enkel voor zakelijke klanten, die een factuur wensen). 

De prijzen voor Belgische zakelijke klanten zijn exclusief btw (klanten in EU landen dienen geen Belgische btw te betalen). Buiten de EU zijn andere facturatieregels van toepassing: behoudens uitzonderingen voorzien in de wet dient de Belgische btw te worden betaald en zijn de prijzen exclusief btw.

Voor de organisatie van je restaurantbezoek of iedere andere praktische regeling op jouw vraag (bv. hotelovernachting, meeting faciliteit, vervoer etc.) brengt LL de administratieve kost van 1-4 euro p.p./dienst in rekening, afhankelijk van de hoeveelheid werk die het tegemoet komen van de vraag vereiste.

3. BETALING

Voor particuliere klanten verloopt de betaling via eenvoudige bankoverschrijving. Om je reservatie definitief te maken, betaal je een voorschot van 120 euro. De restbetaling - indien van toepassing - wordt na afloop van de activiteit via e-mail gevraagd.

Voor zakelijke klanten verloopt de betaling via factuur, met eenvoudige bankoverschrijving. Het rekeningnummer is vermeld op de factuur die na de activiteit via e-mail wordt bezorgd. De betaaltermijn is 15 dagen na het uitvoeren van de activiteit.

Bij onvolledige betaling of bij niet-betaling van de kostprijs van de dienst(en) (particulieren) of van het factuurbedrag (zakelijke klanten), behoudt LL zich het recht voor ook zonder kennisgeving van ingebrekestelling en enkel door het verstrijken van de wettelijke betaaltermijn, een nalatigheidintrest van 10% op het bedrag aan te rekenen, met een minimum van 75 euro. LL behoudt zich tevens het recht voor alle bijkomende kosten (bijvoorbeeld voor extra administratief werk, voor juridisch advies etc.) die zij ter aansporing tot betaling maakt, integraal door te rekenen aan de klant die in gebreke is. Voor geschillen die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zijn enkel de rechtbanken van Leuven bevoegd deze te behandelen.

4. PROGRAMMA EN DEELNEMERTAL

De medewerkers van LL werken iedere activiteit minutieus uit en hier komt heel wat administratie en planning bij kijken. Daarom dient de klant alles in het werk te stellen de goede uitvoering van het geplande programma mogelijk te maken en stipt op het overeengekomen uur aanwezig te zijn op de overeengekomen startplaats. Indien niet tijdig kan worden gestart, is het mogelijk dat delen van het programma niet kunnen worden uitgevoerd. Bij een vertraging vanaf een half uur behoudt LL zich het recht voor de activiteit integraal te annuleren. De volledige kost van de activiteit wordt in rekening gebracht.

De aanvrager is verantwoordelijk voor het tijdig – minimaal één week voor aanvang van de levering van de dienst(en) dus –, correct en volledig doorgeven van de eigen informatie m.b.t. de overeenkomst. LL stelt haar werking en organisatie volledig af op de informatie die zij minimaal één week voor het leveren van de dienst(en) van de aanvrager verkrijgt. Iedere wijziging m.b.t. het initieel bevestigde programma die nadien wordt gevraagd, kan een kost met zich meebrengen.

De klant wordt geacht ten minste één week voor aanvang van de activiteit via e-mail het definitieve en onveranderlijke deelnemertal aan zijn/haar LL contactpersoon mee te delen. Een eventuele wijziging nadien dient ten laatste 48u voor aanvang van de activiteit te worden gecommuniceerd met de LL contactpersoon. Iedere wijziging van het aantal deelnemers kan een kost met zich meebrengen. De dag van de activiteit zelf legt de gids zich toe op het begeleiden van de activiteit en neemt geen nota van een wijziging m.b.t. het aantal deelnemers.

Leuven is traditioneel een café- en bierstad, dat is leuk en gezellig, en ook LL biedt activiteiten aan waarop bier wordt geproefd. Het is belangrijk dat dit ten allen tijde aangenaam kan verlopen. Personen die geïntoxiceerd aan de start van een activiteit komen of die zich tijdens de activiteit vanwege hun beschonken toestand onvoldoende respectvol gedragen, kunnen door onze gidsen worden geweigerd (verder) te worden bediend. De gehele kost van de activiteit wordt in rekening gebracht.

5. ANNULERING DOOR DE AANVRAGER

Het – geheel dan wel gedeeltelijk – verbreken van de overeenkomst door de aanvrager kan aanleiding geven tot het betalen aan LL van een schadeloosstelling ter compensatie van reeds verricht administratief en of ander werk. De overeenkomst of een deel van de overeenkomst kosteloos annuleren is mogelijk tot vier weken voor aanvang. Bij annulatie van een boeking minder dan vier weken vooraf, worden deze annulatiekosten aangerekend:

minder dan 72u voor aanvang: 100% van de kosten * met minimum van 120 euro
3-7 dagen vooraf: 75% van de kosten *
1-2 weken: 50% van de kosten *
2-3 weken vooraf: 25% van de kosten *
3-4 weken: 90 euro
meer dan 4 weken: 0 euro

Bijkomend worden eventuele reservaties door LL op jouw vraag bij derden gemaakt, 1 op 1 volgens de annulatievoorwaarden van deze derde partijen aan je doorverrekend.

Daarnaast bieden we eenmalig de mogelijkheid om je reservatie bij LL kosteloos te verplaatsen naar een datum binnen de zes maanden vanaf de initieel geplande datum. Nadien gelden opnieuw de voorwaarden voor annulatie als boven - maar dus zonder de mogelijkheid om de boeking een tweede keer kosteloos te verplaatsen indien een tweede keer laattijdig wordt geannuleerd

Eventuele geschillen die hieruit voortvloeien, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, kunnen enkel door de rechtbanken van Leuven worden behandeld.

LL behoudt zich het recht voor deze annulatievoorwaarden onverminderd te hanteren: in principe kan geen enkele reden die de aanvrager inroept om de in de overeenkomst vastgelegde levering van één of meer diensten eenzijdig te verbreken, aanleiding geven tot het vrijstellen van de aanvrager van de bovenstaande annulatievoorwaarden en schadeloosstelling. Eventuele geschillen die hieruit voortvloeien, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, kunnen enkel door de rechtbanken van Leuven worden behandeld.

Ook de vrees voor een ongunstige weersituatie kan dus geen reden zijn die de aanvrager in kan roepen om last-minute eenzijdig de overeenkomst of een deel van de overeenkomst te verbreken. Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager de voorspelde weersituatie op te volgen en indien gewenst minstens 48u op voorhand LL te contacteren voor een overleg m.b.t. eventueel nog mogelijke alternatieven voor de uitvoering van een in de overeenkomst vastgelegde dienst of activiteit. De medewerkers van LL stellen dan alles in het werk om één of meer alternatieve activiteiten voor te stellen. Gaat de aanvrager niet akkoord met het voorstel of de voorstellen van LL, dan wordt voor de aanvrager door BH alsnog de initieel vastelegde activiteit geleverd. De volledige kostprijs van de dienst(en) als vastgelegd in de overeenkomst dient in beide gevallen (zowel bij het aanvaarden van het alternatief als bij het niet-aanvaarden) door de aanvrager te worden voldaan. Eventuele geschillen die hieruit voortvloeien, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, kunnen enkel door de rechtbanken van Leuven worden behandeld.

De aanvrager bevindt zich steeds in de mogelijkheid vooraf (idealiter minimaal drie weken voor de levering van de dienst) in overleg met LL een alternatief slechtweerprogramma uit te werken, waarvan de organisatie ten laatste 48u voor aanvang van de levering van de dienst of uitvoering van de activiteit, in werking kan treden. Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager de weersvoorspelling te monitoren en LL tijdig in te lichten (minimaal 48u op voorhand) als zij wenst dat het samen uitgewerkte alternatieve slechtweerprogramma wordt uitgevoerd, ter vervanging van het initieel vastgelegde programma. De kostprijs van het alternatieve programma is vooraf besproken met LL en ligt vast in de overeenkomst.

De aanvrager bevindt zich steeds in de mogelijkheid, om welke reden dan ook, te vragen aan LL om de levering van een in de overeenkomst vastgelegde dienst of activiteit naar een latere datum te verplaatsen. LL behoudt zich het recht voor de gevraagde wijziging van datum te aanvaarden dan wel te verwerpen. Iedere wijziging m.b.t. tot de datum waarop de levering van de dienst moet plaatsvinden, kan een kost met zich meebrengen. Reeds betaalde voorschotten en bedragen worden niet terugbetaald.

6. ANNULERING DOOR LEUVEN LEISURE

Als het in de overeenkomst afgesproken startuur voor de levering van de dienst of activiteit door de aanvrager niet wordt gerespecteerd, behoudt LL zich het recht voor de activiteit die te laat kan starten inhoudelijk te wijzigen. De gehele kost van de activiteit wordt in rekening gebracht. Bij een vertraging vanaf 30 minuten behoudt LL zich het recht voor de activiteit integraal te annuleren. De gehele kost van de activiteit wordt in rekening gebracht.

LL behoudt zich het recht voor deelnemers die onder intoxicatie van alcohol en of een ander verdovend middel zijn en zich naar het oordeel van de gids, begeleider of medewerker van LL niet afdoende gedragen of misdragen binnen een groep, te weigeren te bedienen. De gehele kost van de activiteit wordt ook voor hen in rekening gebracht.

LL behoudt zich ten allen tijde het recht voor de levering van een overeengekomen dienst te annuleren of inhoudelijk te wijzigen indien hier gegronde redenen voor zijn (bijvoorbeeld weersomstandigheden, stakingen, contractbreuken door derde partijen, leveranciers of onderaannemers etc.). Iedere beslissing die LL hierin neemt, neemt zij in het belang van het welzijn van de aanvrager en of de deelnemers en in het kader van het zoeken naar een uitstekende dienstverlening door het vastleggen van alternatieven. De aanvrager of deelnemer kan LL niet aansprakelijk stellen voor zulke onvoorziene wijzigingen noch een schadevergoeding eisen. De gehele kost van de activiteit wordt in rekening gebracht. Indien tijdens een activiteit een onvoorziene programmawijziging dient te gebeuren, zal de betrokken gids, begeleider of medewerker van LL de situatie aan de aanvrager of deelnemer verklaren en in overleg een alternatief of alternatieven in het programma bepalen.

7. AANSPRAKELIJKHEID

LL  is in haar activiteiten verzekerd inzake haar burgerlijk aansprakelijk tegenover deelnemers en derden. LL is in haar activiteiten niet verzekerd tegen ongevallen waarbij deelnemers en derden betrokken zijn. Het is de eigen familiale verzekering, verzekering binnen uw bedrijf of andere zelf afgesloten andere verzekering die deelnemers en derden bij ongevallen beschermt. LL kan niet verantwoordelijk worden gesteld bij gebeurlijke ongevallen. De aanvrager heeft wel de mogelijkheid om tijdens de duur van een activiteit bij LL een bijkomende ongevallenverzekering af te sluiten.

De klant bevrijdt LL onvoorwaardelijk van alle claims, acties, schade, aansprakelijkheid, verlies, kosten en uitgaven voor het letsel, de dood, het verlies of de beschadiging van eigendom, die op enigerlei wijze zouden kunnen voortvloeien uit deelname aan de activiteiten van LL, het gebruik van andere aangeboden diensten of aangekochte producten bij LL.

8. BEGELEIDING EN GEZONDHEID

De programma's van LL zijn zorgvuldig uitgekiend en minutieus voorbereid. Onze begeleiders en gidsen zijn specialisten in hun domein en betrouwbare kenners van onze activiteiten. Iedere aanvrager of deelnemer wordt verondersteld zich ten allen tijde te schikken naar de richtlijnen van de begeleiders, gidsen en medewerkers van LL. Het niet naleven van afspraken en of richtlijnen kan aanleiding geven tot het uitsluiten van één of meer deelnemers door een begeleider, gids of medewerker van LL, zonder dat de deelnemer(s) in kwestie aanspraak kan/kunnen maken op een schadevergoeding. Ook wordt de gehele kost van de activiteit in rekening gebracht. Deelnemers verbinden zich ertoe de eventuele schade te dragen, veroorzaakt door het door hen niet naleven van afspraken en of richtlijnen van de begeleiders, gidsen of medewerkers van LL.

De programma’s van LL zijn ontworpen voor iedereen met een normale fysieke conditie. Door de boeking (het vastleggen van de overeenkomst tot levering van diensten) verklaart de aanvrager kennis te hebben genomen van de aard en inhoud van de activiteit, als gecommuniceerd op de website en ten allen tijde ook bespreekbaar met LL. Sommige activiteiten zijn fysiek wat meer intensief dan andere (bijvoorbeeld een kanotocht of een fietstocht). Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager na te gaan of alle deelnemers beschikken over de geschikte fysieke conditie en geschikte capaciteiten voor de gekozen activiteit. De aanvrager en of deelnemers verklaren zich louter door deelname aan een activiteit in een fysieke staat te zijn die toelaat eraan deel te nemen. De aanvrager en of deelnemers accepteren alle risico’s verbonden aan het deelnemen aan een activiteit of genieten van een dienst: dit zijn alle bekende en onbekende risico’s, voorzienbare en onvoorzienbare risico’s. De aanvrager en of deelnemers accepteren de persoonlijke verantwoordelijkheid voor elke vorm van aansprakelijkheid, letsel, verlies of schade die op enigerlei wijze verband houdt met deelname aan de activiteit.

9. MATERIAAL

LL behoudt zich ten allen tijde het recht voor beschadigingen aan materiaal en of verloren materiaal in rekening te brengen aan de gebruiker, huurder of deelnemer. Onder alle omstandigheden anders dan deze waarbij de fout van de begeleider, gids of medewerker van LL kan worden bewezen, is bij verlies van materiaal van LL of beschadiging van materiaal van LL de gebruiker verantwoordelijk en dient deze de kosten te vergoeden.

10. KLACHTEN

LL wilt u een schitterende en memorabele beleving bezorgen. Ondanks al onze zorgen is het toch mogelijk dat u als aanvrager of deelnemer een gerechtvaardigde klacht meent te hebben. Idealiter wordt de klacht of opmerking per direct tijdens de activiteit of uitvoering van de dienst ter plaatse bij de betrokken begeleider, gids of medewerker van LL ter kennis gebracht zodat hij of zij in de mogelijkheid kan verkeren meteen een oplossing te voorzien. Gebeurt dit niet, of kan de klacht niet bevredigend worden opgelost, ontvangt LL de klacht graag binnen de 48u via e-mail en neemt LL contact teneinde de klacht samen te remediëren. Kan de klacht niet in onderling overleg worden opgelost en of ontstaat er een geschil, zijn alleen de rechtbanken van Leuven bevoegd het geschil te behandelen.

Is er een minimumleeftijd om mee te mogen varen?

Als je kind kan zwemmen, mag het steeds onder begeleiding van een volwassene afvaren per kano.

Vanaf 10 jaar mogen kinderen alleen in een kano varen, zolang er per 8 kinderen 1 volwassen begeleider mee het water opgaat.
Vanaf 12 jaar mogen kinderen alleen varen in een kano, zolang er per 12 kinderen 1 volwassen begeleider mee het water opgaat.
Jongeren vanaf 14 jaar mogen volledig zelfstandig kanovaren.
Bij groepen onder 14 jaar moet er ook steeds een volwassene de groep sluiten/achteraan varen.

Vanaf 9 jaar zijn kinderen capabel om onder begeleiding van een Leuven Floats medewerker hun eigen vlot te sjorren.
Vanaf 10 jaar mogen kinderen alleen met een vlot varen, zolang er per 9 kinderen 1 volwassen begeleider mee het water opgaat.
Vanaf 12 jaar mogen kinderen alleen met een vlot varen, zolang er per 15 kinderen 1 volwassen begeleider mee het water opgaat.
Jongeren vanaf 14 jaar mogen volledig zelfstandig vlotvaren.

Begeleiding door volwassenen bij vertrek en aankomst is handig en steeds aangewezen. 

Indien je zelf als volwassene het water niet mee op wilt of kunt, of indien je niet met voldoende volwassenen bent om een grote groep jonge kinderen te begeleiden, dan kan je op voorhand één of meer begeleiders van ons vragen mee te varen. Het tarief per begeleider bedraagt 95 euro.

Is het Dijlewater proper?

De hele tocht tot het kasteel van Arenberg (hier begint het stadsgebied) vindt plaats in beschermd natuurgebied. Ja, de Dijle is hier zeer proper! Het visbestand neemt jaar na jaar toe en de waterkwaliteit wordt voortdurend gecontroleerd. Je zult misschien bruin slib zien onderweg, maar dit is geen vervuiling. Puur natuur en volkomen normaal. Kom je toch eens een stukje drijvend afval tegen (een plastic fles, een bal of wat anders), neem het dan zeker mee in je vaartuig en geef het bij aankomst aan de begeleider van Leuven Floats. Wij en de natuur danken je.

Vaar je tot in de binnenstad, dan zie je vanuit uit een huis tegen het water wel eens wat in de Dijle vallen. Maak je echter geen zorgen: onze rivier is al eeuwenlang niet meer zo proper geweest!

Kan ik onderweg bevers zien?

Castor Fiber - de Europese bever - is al een tijdje terug in de streek na weggeweest. Bevers zijn schemer- en nachtdieren, overdag houden ze zich veelal schuil en zul je ze wellicht niet zien. Toch zitten er weldegelijk beverfamilies op het traject, onderweg zie je omgeknaagde bomen en kun je hun burchten en damconstructies zien.

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20130606_00613643

Is er sanitair of omkleedruimte?

Neen, er zijn géén wc's en géén kleedkamers op de startlocatie in Korkeek-Dijle. We starten in de vrije natuur. Hou hier op voorhand zeker rekening mee en meld dit aan alle deelnemers.

In het weekend zijn er bij de aankomst aan het kasteel van Arenberg ook geen toiletten toegankelijk. In de week is er wel de mogelijkheid om vlakbij naar openbare toiletten te gaan. Douchen en omkleden kan in het sportcomplex van de universiteit: in het Gymnasium of in gebouw De Nayer. Tickets zijn verkrijgbaar aan de automaat in de inkomhal van deze gebouwen en kosten 2 euro p.p..

Welke info moet ik zeker weten als ik ga varen?

- Het standaard vaartraject start in het dorp Korbeek-Dijle en gaat tot aan het kasteel van Arenberg in Heverlee, dat is vlak voor de stad: +/- 7,5 km lang en goed voor ongeveer 1u30 Dijleplezier (gemiddeld). Dit is prachtige natuurbeleving, en toch vlakbij de stad! - indien je een speciale afvaart hebt geboekt, kan het zijn dat jouw start- en eindlocatie anders is. Vergis je niet, overleg goed met jouw Leuven Floats contactpersoon.

- De startplaats van het varen is in de Stationsstraat in Korbeek-Dijle, ter hoogte van de brug over de Dijle. Niet op de oude locatie van Natur-Natur (oude hoeve), maar simpelweg aan de overkant van de straat. Bij aankomst zie je onze groene en rode kano’s op het grasveldje klaarliggen.

- Zorg ervoor dat alle deelnemers sportieve en comfortabele kledij dragen. Geen jeans, leren schoenen e.d.
- Op de startlocaties zijn geen toiletten, we starten in de vrije natuur! Licht alle deelnemers hier op voorhand zeker over in.
- Reservekledij of een handdoek meenemen is een goed idee. Er is steeds een waterkans dat je nat wordt.
- Tijdens het varen nemen onze medewerkers jouw waardevolle spullen (gsm, sleutels, portefeuille etc.) en eventuele reservekledij mee in de wagen naar de plaats van aankomst. We voorzien afsluitbare tonnetjes die je mee kunt nemen op het water, zodat je eventueel iets om te eten of drinken (water is aangewezen op warme dagen) kunt meenemen.
- Het is ten strengste verboden afval achter te laten. Vind je zelf afval op de Dijle, neemt het aub mee in in je vaartuig. Wij en de natuur danken je.

- Leuven Floats organiseert geen vervoer terug naar jouw startocatie. E zijn verschillende opties om op jouw startlocatie te geraken, en om eventueel terug te geraken van de eindplaats naar de startlocatie, indien nodig: zelf auto regelen, bus, trein, fiets, te voet... Heb je hierover vragen of wil je graag tips? Vraag het ons op voorhand, we helpen graag met informatie!

De startplaats van het kanovaren in de Stationsstraat in Korbeek-Dijle is makkelijk te bereiken:
  • fiets: een half uurtje vanuit Leuven-centrum (zie onder i.v.m. fietshuur optie, voor groepen)
  • te voet: ongeveer anderhalf uur vanuit Leuven-centrum
  • auto: kan worden geparkeerd op de graskant aan de startplaats van het kanovaren, Stationsstraat. Wij bevelen echter in de eerste plaats andere transportmiddelen aan, gezien de erg beperkte parkeermogelijkheid
  • trein: het station van Oud-Heverlee (10 minuten vanuit Leuven) ligt op 900m van de startplaats
  • bus: lijn Groenendaal vanuit Leuven, afstappen halte Kosterberg op de Nijvelsebaan, 500m van de startplaats
Na het varen ben je op eindlocatie Arenberg in Heverlee en je moet terug naar Korbeek-Dijle? Dat kan:
  • te voet (+/- 50 min. een mooie wandeling langs bos- en veldwegen)
  • per fiets (+/- 20 min.)     | of MTB: kunnen groepen ook bij ons huren
- 25 euro/fiets, voor groepen, vanaf 10 fietsen (excl. btw voor bedrijven/op factuur) - op te halen aan het kantoor van LL in centrum Leuven (Boekhandelstraat 1) om te fietsen naar de startplaats in Korbeek-Dijle. Tijdens het varen kunnen de fietsen aan 3 euro/fiets naar het eindpunt (kasteel Arenberg Heverlee) worden getransporteerd, vanwaar Leuven centrum dichtbij is (1,5 km) om de fietsen weer in te leveren bij Leuven Leisure in centrum Leuven
- fietsen kunnen ook worden getransporteerd naar de eindplaats van het varen om terug te keren naar het startpunt en of naar Leuven centrum, vraag naar de transportkost (afhankelijk van het aantal fietsen)
 
  • met je eigen fietsen die wij voor 3 euro/fiets kunnen transporteren, terwijl je vaart, van het startpunt naar het eindpunt
  • met je wagen vooraf aan de aankomst geplaatst: chauffeurs van wagens van de eigen groep die vóór het varen aan het kasteel zijn gezet, kunnen de chauffeurs van de andere wagens naar Korbeek-Dijle brengen zodat vervolgens iedereen kan worden opgepikt aan Arenberg.
  • niet nodig, we gaan met openbaar vervoer (bus, trein beide mogelijk) naar Korbeek-Dijle

Tot floats!
Leuven Floats Team

Waar starten en eindigen Leuven Floats activiteiten?

Startplaatsen Leuven Floats activiteiten:

Dijle Afvaarten: Stationsstraat in Korbeek-Dijle (brug over de Dijle) - of Celestijnenlaan in Heverlee (brug over de Dijle aan kasteel Arenberg) bij de verkorte vaartochten

Zie onder voor de uitgebreide uitleg hoe je op deze plaatsen komt, met verschillende transportmiddelen, alsook over de eindlocaties.

---------------------------------------------

De meeste Leuven Floats kano- en kajaktochten starten in 3060 Korbeek-Dijle ter hoogte van de brug over de Dijle in de Stationsstraat. Niet op de oude locatie van Natur-Natur (oude hoeve), maar simpelweg aan de overkant van de straat. Je zal onze groene en rode kano’s hier zien klaarliggen. 

Met de bus

Kom je met de bus, dan is dit met lijnbus 395 (groenendael/hoeilaert/overijse) en dan stap je af aan halte “De beek” of aan halte “kosterberg” in Korbeek-dijle.
- Halte “De beek”: Je steekt de straat over en wandelt een 70m richting Leuven, tot je op je rechterkant een wandel-/fietspad tegenkomt, dat tussen “LV Michiels” en “NV Moeys” wegloopt van de hoofdbaan. Sla dit pad in en volg tot op het einde. Na 700m ben je aan de startplaats.
- Halte “Kosterberg”: Je steekt de straat schuin links over. Na twintig à dertig meter kom je aan een smal wandelpad, dat wegloopt van de hoofdbaan, volg dit pad via het trapje naar beneden. Dit pad komt uit op de straat Kosterberg, die je verder naar beneden afwandelt. Vervolgens kom je in de dorpsstraat bij de kerk. Je slaat de straat naast de kerk in en volgt deze tot aan de brug. Op de rechterkant voor de brug, vind u de startplaats.

Je kunt ook met de trein komen (station Oud-Heverlee), of met de fiets of te voet, een mooie wandeling! Met de wagen kan ook, al is er niet veel parkeergelegenheid.

 

Wat bij hoogwaterstand?

Vanaf een bepaald debiet mag er niet meer worden gevaren op De Dijle, tot het terug zakt. Dit omdat er voor vaarders bij hoog water gevaarlijke situaties kunnen ontstaan rond de sluizen op de route.

Indien deze situatie zich voordoet, brengen wij je onmiddelijk op de hoogte (gemiddeld 2 dagen op 365). Hoewel dit voor ons een overmachtsituatie is, kan je jouw activiteit toch kosteloos naar een andere dag verzetten. Kijk voor meer uitleg onder de 'FAQ' bij 'Praktisch', in de algemene voorwaarden.

Moet ik mij inschrijven voor een Leuven Floats activiteit?

Ja, voor onze wekelijks geprogrammeerde floats vragen wij je deelname vooraf te melden via e-mail omdat het aantal plaatsen beperkt is.

Een floats activiteit op maat enkel voor jouw groep boek je best minstens 2 weken op voorhand, maar ook bij last-minute aanvragen bekijken we de mogelijkheden met veel plezier.

Hoe raak ik na de afvaart terug bij mijn auto aan de start?

Er zijn verschillende manieren om naar de startlocatie (Stationsstraat in Korbeek-Dijle) van een afvaart te gaan, of na een afvaart (eindlocatie varen Arenbergkasteel in Heverlee) terug te keren naar de startlocatie. Gezien de zeer beperkte parkeermogelijkheden aan de startplaats van het varen, raden wij het af met de wagen naar de start te gaan. Hier onder vind je alle opties in het kort beschreven:

a) te voet (+/- 50 min.)

b) per fiets (+/- 20 min.)     | of MTB: vraag ernaar
- 25 euro/fiets, voor groepen, vanaf tien fietsen - op te halen aan het kantoor van LL in centrum Leuven om te fietsen naar de startplaats in Korbeek-Dijle. Tijdens het varen kunnen de fietsen aan 3 euro/fiets naar het eindpunt (kasteel Arenberg Heverlee) worden getransporteerd, vanwaar Leuven centrum dichtbij is (1,5 km) om de fietsen weer in te leveren bij Leuven Leisure.
- fietsen kunnen ook worden getransporteerd naar de eindplaats van het varen om terug te keren naar het startpunt en of naar Leuven centrum, vraag naar de transportkost (afhankelijk van het aantal fietsen)

c) met je eigen fietsen die wij voor 3 euro/fiets kunnen transporteren, terwijl je vaart, van het startpunt naar het eindpunt

d) met je wagen vooraf aan de aankomst geplaatst (minst goede optie)

e) niet nodig, we gaan met openbaar vervoer (bus, trein beide mogelijk) naar Korbeek-Dijle